OPTION

1. BIG CAMERA SCAND ขาตั้งกล้องขนาดใหญ่สำหรับงานกำลังขยายสูง ต้องการความแข็งแรง (For using with very high magnification)


2.ฐานเลื่อนชิ้นงาน แนวแกน X,Y (X,Y Stage)